Otváranie obálok “Kritéria”

V súlade s § 41 ods. 1 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kežmarok bude pre predmet zákazky „Modernizácia technologického a strojového vybavenia v chove hovädzieho dobytka“ zverejnenej výzvou na predkladanie ponúk vo Vestníku VO č. 127/2013 dňa 1.7.2013 č.10910 -WYT

dňa 02.9.2013 o 14.00 hod. v zasadačke na prízemí Poľnohospodárskeho družstva podielnikov Kežmarok, Nad traťou 1, 060 01 Kežmarok otvárať ponuky v časti „Kritéria“.