Otváranie obálok – “Ostatné”

V súlade s § 41 ods. 1 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kežmarok v súlade s Výzvou na predkladanie ponúk zverejnenou vo Vestníku VO č. 127/2013 dňa 1.7.2013 č.10910 -WYT pre predmet zákazky „Modernizácia technologického a strojového vybavenia v chove hovädzieho dobytka“ bude dňa 22.7.2013 otvárať ponuky v časti ponuky „Ostatné“