Služby

Na úseku služieb družstvo prenajíma nevyužité kancelárske, skladové a výrobné priestory, a to na dvoroch  Kežmarok a Rakúsy. V súčasnosti sú k dispozícii ešte skladové a výrobné priestory na dvore Kežmarok.

V rámci podnikateľskej činnosti poskytujeme služby v oblasti rastlinnej prvovýrobe, a to predovšetkým predsejbové a sejbové práce, vykášanie, mulčovanie a prepravu digestátu a sypkých hmôt. V ostatných službách vykonávame manipulačné práce s manipulátormi Terrex, Manitou a Venieri a dielenské služby.

Blízkosť bioplynovej stanice IKA TRANS spol s.r.o. Kežmarok zabezpečuje zmluvný odbyt biomasy a vedľajších výrobkov živočíšnej výroby t.j. maštaľného hnoja a hnojovice a zároveň odpad z činnosti stanice – digestát, družstvo využíva v plnej miere ako hnojivo na ornú pôdu a TTP. Zmluvou s Vojenskými lesmi a majetkami SR si družstvo zabezpečí pastevný chov dobytka. Komodity rastlinnej výroby sú realizované prostredníctvom zmlúv a voľným predajom hlavne na domácom trhu.