Rastlinná výroba

 

V počiatku družstva bola produkcia rastlinnej výroby zameraná na produkciu obilnín, okopanín, olejnín a krmovín. Nosnou plodinou boli zemiaky, ktoré sa v minulosti pestovali na ploche cca 500 ha. Spracovanie zemiakov bolo realizované vo vlastnej zemiakárni, ktorá mala kapacitu uskladnenia 5000t. Olejniny boli zastúpené pestovaním maku a ľanu pre textilné účely na výmere 200 ha. Krmoviny na ornej pôde boli a sú zastúpené miešankami a ďatelinou.

Rastlinná výroba je v súčasnosti realizovaná zhruba na 1400 ha ornej pôde a 1000 ha trvalých trávnatých porastov. Z obilnín sa tradične pestujú pšenica ozimná,  jačmeň jarný a ovos siaty. Strukoviny zastupuje lupina úzkolistá.

Vplyvom ekonomických a klimatických zmien došlo k zmene skladby pestovaných plodín, kde bolo upustené od pestovania zemiakov, ľanu a maku. Tieto plodiny sú nahradené navýšením plôch pestovania obilnín predovšetkým pšenice ozimnej, ktorá sa pestuje na výmere 400 ha. Ľan a mak vystriedala repka ozimná na výmere 100 ha a lupina úzkolistá na výmere 70 ha. Pestovanie krmovín je rozšírené o kukuricu na výmere 250 ha. Pestovateľský plán je predovšetkým zameraný na zabezpečenie kŕmnej základne pre dobytok chovaný na farme Kežmarok a Stráne pod Tatrami.

Vedúci útvaru rastlinnej výroby – Ing. Tomáš Rataj.