Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kežmarok
Čo o nás napísali

 

Naše pole

Partneri
Náš tím

Ing. Vladimír Baran

Predseda družstva / CEO

Študoval na Poľnohospodárskej univerzite v Nitre Zootechniku. Do roku 2014 pôsobil na družstve ako zootechnik, neskôr ako hlavný zootechnik. V roku 2015 sa stal predsedom predstavenstva

Ing. Jozef Rataj

Vedúci rastlinnej výroby / agronóm

Študoval na Poľnohospodárskej univerzite v Nitre Agrotechniku. na družstve pôsobil ako pomocný agronóm, podpredseda družstva, v súčasnosti je hlavným agronómom v podniku

Ing. Marek Benč

Vedúci živočíšnej výroby

Študoval na Poľnohospodárskej univerzite v Nitre Zootechniku. Do roku 2015 pôsobil na družstve ako pomocný zootechnik. V roku 2016 sa stal hlavným zootechnikom.

Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kežmarok vzniklo postupným zlúčením Jednotného roľníckeho družstva v Kežmarku s JRD Malý Slavkov , Stráne pod Tatrami, Mlynčeky,Rakúsy a v roku 1973 sa k nim pričlenilo JRD Ľubica. Spolu obhospodarovalo asi 5 000 ha poľnohospodárskej pôdy. V roku 1992 sa Ľubica odčlenila. V roku 1992 bolo družstvo transformované na Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kežmarok. V súčasnosti obhospodaruje 2 300 ha poľnohospodárskej a ostatnej pôdy.

Družstvo hospodári na pôde v katastrálnych územiach Kežmarok, Malý Slavkov, Rakúsy, Mlynčeky, Stráne pod Tatrami, Huncovce, Strážky, Spišská Belá a Tatranská Lomnica. Územie družstva spadá do Spišskej kotliny a je súčasťou jej Popradskej časti. Celé územie je prevažne pahorkatinového rázu s pomerne širokými a hlbokými údoliami so svahovitosťou až do 25 stupňov.

Na území družstva sa nachádzajú hlavne hnedé pôdy, čiastočne nivné a hnedé ilimerizované pôdy. Územie spadá do oblasti vlhkej, čo je charakteristické prevládajúcimi zrážkami.

Družstvo má výhodnú vnútornú polohu, pretože pozemky vo vzťahu k hospodárskemu centru poľnohospodárskeho podniku sú súmerne rozložené okolo hospodárskeho centra a nie sú od neho vzdialené viac ako 8 km. Nachádza sa v blízkosti dvoch okresných miest Kežmarok a Poprad. Má výhodu aj vtom, že sa nachádza v blízkosti spracovateľského priemyslu.

Družstvo podniká hlavne v poľnohospodárskej prvovýrobe a to v rastlinnej a aj živočíšnej výrobe. Poskytuje aj služby , ktoré sa týkajú hlavne poľnohospodárskych prác pre cudzie podniky a nevyužité objekty prenajíma cudzím subjektom.

V rastlinnej výrobe na 1300 ha družstvo pestuje hlavne obilniny a to tritikale, pšenicu ozimnú, jačmeň jarný, ovos a krmoviny na ornej pôde.

V živočíšnej výrobe sa zaoberá chovom hovädzieho dobytka s dôrazom na chov kráv s trhovou produkciou mlieka s uzavretým obratom stáda. Okrem toho chová kravy mäsového typu. V súčasnosti má 1 000 ks hovädzieho dobytka.

Družstvo so 60 pracovníkmi dlhodobo dosahuje kladný hospodársky výsledok a je stabilným článkom v poľnohospodárskej prvovýrobe

Kontakt

Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kežmarok
Nad traťou 1
060 01 Kežmarok
IČO: 00199702
IČ DPH: SK2020515486
Tel: 052/452 2781 , 0918 868 313
Fax 052/452 2782