O nás

Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kežmarok vzniklo postupným zlúčením Jednotného roľníckeho družstva v Kežmarku s JRD Malý Slavkov , Stráne pod Tatrami, Mlynčeky, Rakúsy a v roku 1973 sa k nim pričlenilo JRD Ľubica. Spolu obhospodarovalo cca 5 000 ha poľnohospodárskej pôdy. V roku 1992 sa odčlenila Ľubica a neskôr aj JRD Malý Slavkov a Mlynčeky. V roku 1992 bolo družstvo transformované na Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kežmarok. V súčasnosti obhospodaruje 2 400 ha poľnohospodárskej a ostatnej pôdy.

Družstvo hospodári na pôde v katastrálnych územiach Kežmarok, Malý Slavkov, Rakúsy, Mlynčeky, Stráne pod Tatrami, Huncovce, Strážky, Spišská Belá a Tatranská Lomnica. Územie družstva spadá do Spišskej kotliny a je súčasťou jej Popradskej časti. Celé územie je prevažne pahorkatinového rázu s pomerne širokými a hlbokými údoliami so svahovitosťou až do 25 stupňov.

Na území družstva sa nachádzajú hlavne hnedé pôdy, čiastočne nivné a hnedé ilimerizované pôdy. Územie spadá do oblasti vlhkej, čo je charakteristické prevládajúcimi zrážkami.

Družstvo má výhodnú vnútornú polohu, pretože pozemky vo vzťahu k hospodárskemu centru poľnohospodárskeho podniku sú súmerne rozložené okolo hospodárskeho centra a nie sú od neho vzdialené viac ako 8 km. Nachádza sa v blízkosti dvoch okresných miest Kežmarok a Poprad. Má výhodu aj vtom, že sa nachádza v blízkosti spracovateľského priemyslu.

Družstvo podniká hlavne v poľnohospodárskej prvovýrobe a to v rastlinnej a živočíšnej výrobe. Poskytuje aj služby , ktoré sa týkajú hlavne poľnohospodárskych prác pre cudzie podniky a nevyužité objekty prenajíma cudzím subjektom.

V rastlinnej výrobe na výmere 1400 ha družstvo pestuje hlavne obilniny a to pšenicu ozimnú, jačmeň jarný, ovos siaty a krmoviny na ornej pôde.

V živočíšnej výrobe sa zaoberá chovom hovädzieho dobytka s dôrazom na chov kráv s trhovou produkciou mlieka s uzavretým obratom stáda. Okrem toho chová kravy mäsového typu. V súčasnosti má 1 000 ks hovädzieho dobytka.

Družstvo so 60 pracovníkmi dlhodobo dosahuje kladný hospodársky výsledok a je stabilným článkom v poľnohospodárskej prvovýrobe.